Валківська районна комунальна дитяча школа мистецтв

gallery/школа -1
gallery/3201677-03874f6c0d8ed4fa
gallery/статут головна

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Статут визначає організаційно-методичні, майнові, фінансові та інші умови діяльності
Валківської районної комунальної дитячої школи мистецтв /далі РК ДШМ /
1.2. Засновником РК ДШМ є Валківська районна рада. РК ДШМ відкрита на підставі розпорядження Валківської районної державної адміністрації №
159 від 18.04.1997 р. “Про відкриття Валківської школи мистецтв” на базі ліквідованих
Валківської та Сніжківської дитячих музичних шкіл та Валківської школи декоративно-
прикладного мистецтва..
1.3. Майно РК ДШМ належить до спільної власності територіальних громад , сіл ,селищ, міс-
та Валківського району/комунальна власність /
1.4. РК ДШМ є позашкільним навчальним закладом і має статус комунального закладу.
1.5. РК ДШМ здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та поза навчальний час,
здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Законами України «Про
освіту «,»Про культуру «,»Про позашкільну освіту «,актами Президента України, Кабінету
Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, Міністерства культури, туризму
та інших нормативно-правових актів України, що регламентують відповідну сферу
діяльності ,а також рішень районної ради ,розпоряджень голови районної державної адмі-
нітрації ,наказів начальника відділу культури райдержадміністрації ,за підпорядкованістю,
а також Положення про початкові спеціалізовані заклади системи міністерства культури і мистецтв України і цього Статуту.
1.6. Повна назва РК ДШМ – Валківська районна комунальна дитяча школа мистецтв.
Скорочена назва – Валківська РК ДШМ.
1.7. Юридична адреса (місцезнаходження ) РК ДШМ :
63002,Україна ,Харківська область ,м . Валки , вул.. Пушкіна ,1

2.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС РК ДШМ

2.1. РК ДШМ –є юридичною особою, діє на підставі цього Статуту, має самостійний
кошторис ,самостійний баланс ,круглу печатку ,кутовий штамп ,та офіційні бланки.
2.2. РК ДШМ не має у своєму складі інших юридичних осіб.
2.3. РК ДШМ несе відповідальність за своїми зобов»язаннями в межах належного їй майна
відповідно до чинного законодавства. Засновник не відповідає за зобов»язання РК
ДШМ,а вона не відповідає за зобов»язання держави,та засновника ,крім випадків пе-
редбачених законами та установчими документами.
2.4. РК ДШМ має право укласти угоди ,набувати майнові та не майнові права, несе обов»яз-
ки бути позивачем і відповідачем в судових інстанціях.
2.5. Даний Статут набирає чинності з моменту державної реєстрації у порядку ,що визна-
чено законом .

3 .МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РК ДШМ

3.1. Основною метою діяльності РК ДШМ є надання державних гарантій естетичного ви-
ховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури ,готує підґрунтя
для найбільш обдарованих учнів до вибору професій в галузі культури та мистецтва.
Мова навчання-українська.
3.2. РК ДШМ має два відділення :художнє та музичне, які працюють по програмах худож-
ніх та музичних шкіл.
3.3. РК ДШМ має філії в с.Сніжків та с.Ст.Мерчик.
3.4. РК ДШМ проводить навчально-виховну ,методичну ,культурно-просвітницьку роботу.
3.5. Основними завданнями РК ДШМ є:
- виховання громадянина України;
- вільний розвиток особистості ,виховання поваги до народних звичаїв ,традицій ,
національних цінностей українського народу ,а також інших націй і народів ;
- виховання в учнів поваги до Конституції України ,патріотизму ,любові до України ,
прав і свобод людини та громадянина ,почуття власної гідності ;
- естетичне виховання дітей та юнацтва –пріорітетний напрямок розвитку культури
України ;
- навчання дітей ,підлітків ,а при потребі й повнолітніх громадян різних видів мистецтва;
- створення умов для творчого ,інтелектуального і духовного розвитку ;
- задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації ;
- пошук та залучення до навчання здібних ,обдарованих дітей та молоді ,розвиток і
підтримка їх здібностей ,талантів і обдарувань ;
- задоволення духовних та естетичних потреб громадян .
3.6. З метою виконання завдань ,що стоять перед закладом ,та забезпечення найбільш
сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів можуть створюватися різні
відділення (музичні ,художні ,хореографічні театральні ,хорові та інші ) та відділи
(фортепіанний ,народних інструментів ,струнно-смичкових інструментів та ударних
інструментів образотворчого мистецтва ,скульптури ,класичного танцю та інші.)
3.7. РК ДШМ має право створювати різні структурні підрозділи ,що працюють на засадах
самоокупності.
3.8. РК ДШМ може мати філії. Рішення про створення філій приймається закладом після
погодження з засновником та районною державною адміністрацією питань про
будівництво або надання приміщення, забезпечення фінансування, обладнанням тощо.
3.9. РК ДШМ може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчально-виховних
об”єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними
закладами, створювати асоціації та організаційні структури за погодженням з
засновником.
3.10. РК ДШМ маючи висококваліфіковані кадри, належні матеріально-технічні умови, може
організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі педагогічної практики
студентів вищих мистецьких навчальних закладів. Для подальшого розвитку інтересів
і нахилів учнів, підтримки їх професійних навичок заклад за умови дотримання правил
охорони праці й техніки безпеки може організовувати
виконання замовлень підприємств, установ та організацій на виготовлення
продукції(виконання робіт ).
3.11. РК ДШМ може організовувати роботу своїх структурних підрозділів (класів ) у
приміщеннях загально-освітніх, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій
відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.
3.12. РК ДШМ проводить методичну роботу ,спрямовану на вдосконалення програм
змісту, форм і методів навчання.
Відділення, відділи проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, майстер-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими організаційними формами. Участь педагогічних працівників у заходах підвищення кваліфікації засвідчується керівником закладу і є підставою для проведення атестації.
РК ДШМ може надавати методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.
3.13 Право вступу до РК ДШМ мають громадяни України. Іноземці та особи без
громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, вступають до закладу в
порядку, встановленому для громадян України.
3.14. Приймання учнів до РК ДШМ може здійснюватися протягом навчального року як на
безконкурсній основі, так і за конкурсом на підставі заяви батьків або осіб, які їх
замінюють. До заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додається довідка медичного
закладу про відсутність протипоказань до занять у закладі та копія свідоцтва про
народження.
Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів визначаються педагогічною радою закладу. Зарахування на навчання проводиться наказом керівника РК ДШМ.
3.15. Документація РК ДШМ ,яка регламентує організацію та проведення навчально-виховного
процесу, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством культури і туризму
України.
3.16. РК ДШМ подає статичні звіти у відповідності до вимог органів державної статистики.

4.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня закінчується 31 травня
Дата закінчення навчального року,терміни шкільних канікул визначаються
керівником закладу згідно із строками,встановленими Міністерством освіти і науки
України.
4.2. Комплектування груп та інших творчих об”єднань,здійснюється у період з 1 до 15
вересня, який вважається робочим часом викладача.
У канікулярні,вихідні,святкові та неробочі дні заклад може працювати за окремим
планом, затвердженим керівником цього закладу.
4.3. РК ДШМ створює безпечні умови навчання,виховання та праці.
РК ДШМ працює за річним планом роботи.
4.4. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за типовими навчальними планами
та програмами,затвердженими Міністерством культури і туризму України,а також за
навчальними планами та програмами,затвердженими відповідними місцевими органами
влади за умови відсутності типових.
4.5. Експериментальні навчальні плани складаються закладом з урахуванням типового
навчального плану.
4.6. Навчально-виховний процес здійснюється диференційовано,відповідно до
індивідуальних можливостей, Інтересів,нахилів ,здібностей учнів з урахуванням їх
віку,психофізичних особливостей,стану здоров”я.
Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи:
- індивідуальні та групові заняття,уроки;
- репетиції;
- перегляди,вистави,конкурси,фестивалі,олімпіади,концерти,виставки;
- лекції,бесіди,вікторини,екскурсії;
- позаурочні заходи,а також інші форми,що передбачені статутом закладу.
4.7. Строки проведення контрольних заходів (заліків,контрольних уроків,академічних
концертів,іспитів, розгляд випускних робіт,перегляд випускних спектаклів)
визначаються відділеннями РК ДШМ за рішенням педагогічної ради.
4.8. Основною формою навчально-виховної роботи є заняття (урок ).
Тривалість одного заняття (уроку )в закладі визначається навчальними планами і
програмами з Урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження
для різних вікових категорі І становить для учнів –45 хв.
Короткі перерви між заняттями (уроками ) є робочим часом педагогічного працівника.
Кількість,тривалість та послідовність навчальних занять і коротких перерв між
заняттями (уроками )
Визначається розкладами,що затверджується заступником керівника з навчальної
роботи.
Педагогічне навчання повинно не перевищувати 8 годин на день.
4.9. Відволікання учнів на роботи та заходи,не пов”язані з навчально-виховним процесом,за
рахунок навчального часу забороняється ,крім випадків ,пердбачених рішенням Кабінету
Міністрів України.
4.10. Середня наповнюваність груп у закладі визначається типовими навчальними планами
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів ,затвердженими
Міністерством культури і туризму України.
Групи комплектуються залежно від профілю та можливостей організації навчально-
виховного процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп.Загальна кількість груп
не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком педагогічних годин.
Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани закладу.
4.11. Для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовується 12-бальна
система,що затверджу ється Міністерством культури і туризму України.
4.12. Річні оцінки рівня навчальних досягнень учнів виставляються викладачем на підставі
семестрового оцінювання, з урахуванням оцінок ,одержаних під час контрольних
заходів.Річні оцінки з предметів, і яких іспити не проводяться,є підсумковими.
4.13. Питання,пов”язані із звільненням учнів від здачі іспитів або перенесенням їх
строків,вирішується керівником закладу на підставі подання відділень (відділів )за
наявності відповідних документів.
4.14. Питання щодо переведення учнів до наступного класу,призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв”язку з невиконанням програмних вимог,призначення терміну здачі матеріалу з предметів, програмами яких контрольні заходи не передбачені,залишення на повторний рік навчання та виключення із закладу ( при умові систематичного невиконання навчальних планів та програм видачі свідоцтв випускникам вирішується педагогічною радою та затверджується наказами керівника закладу.
Повторні перездачі повинні бути завершені ,як правило ,до 20 вересня наступного навчального року .
4.15. Випускникам РК ДШМ ,які в установленому порядку склали випускні іспити (виконали випускні роботи ),видається свідоцтво.Зразки свідоцтв затверджуються Міністерством освіти і науки України.Виготовлення свідоцтв для закладу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
4.16. Учням,які хворіли під час випускних іспитів ,при умові повного виконання навчальних планів та програм,видається свідоцтво про закінчення закладу на підставі річних оцінок ,а для випускників художньої школи (художнього відділення закладу мистецтв )за умови виконання випускної роботи.
4.17. Учням випускних класів ,які не виконали у повному обсязі навчальні плани програм видається довідка про навчання у закладі.Для одержання свідоцтва цим учням надається право повторного іспиту (іспитів ).Учням художнього відділення закладу в разі невиконання випускної роботи надається право довиконати цю роботу.
4.18. Учні,які мають високі досягнення (10-12 балів )у вивченні всіх предметів за відповідний навчальний рік ,нагороджуються похвальним листом “За високі досягнення у навчанні “.
Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням відділень або відділів.
4.19. За рішенням керівника закладу виключення учня може проводитися при невнесенні плати за навчання протягом двох місяців ,у групах самоокупності –одного місяця відповідно до нормативно-правових актів.
4.20. Навчально-виховний процес у закладі є вільним від втручання політичних
партій,громадських,релігійних організацій.

5.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу у РК ДШМ є :
- учні;
- директор,заступники директора ;
- викладачі,концертмейстери ;
- спеціалісти,залучені до навчально-виховного процесу ;
- батьки або особи,які їх замінюють ;
- представники підприємств ,установ та організацій ,які беруть участь у навчально-виховному процесі ;.
5.2. Учні РК ДШМ мають гарантоване державою право на :
- здобуття позашкільної мистецької освіти відповідно до їх здібностей,обдарувань,уподобань та інтересів ;
- добровільний вибір закладу та навчання певним видам мистецтв ;
- навчання декільком видам мистецтв або на декількох музичних інструментах ;
- безпечні й нешкідливі умови навчання та праці ;
- користування навчальною базою закладу ;
- участь у конкурсах ,оглядах ,фестивалях ,олімпіадах ,концертах,виставках тощо ;
- повноцінні за змістом та тривалістю заняття ;
- вільне вираження поглядів ,переконань ;
- захист від будь-яких форм експлуатації ,психічного і фізичного насильства ,від дій педагогічних та інших прцівників ,які порушують їх права,принижують честь і гідність .
5.3. Учні користуються правом внутрішньошкільного переведення та переведення до іншого
закладу за наявності вільних місць .Переведення здійснюються за наказом керівника.
5.4. Учні закладу зобов”язані :
- оволодівати знаннями ,вміннями ,практичними навичками ;
- підвищувати загальний культурний рівень ;
- дотримуватися морально-етичних норм ,бути дисциплінованими ;
- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності ;
- дбайливо ставитися до державного,громадського і особистого майна ;
- дотримуватися вимог статуту .
5.5. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями,яка
має спеціальну фахову освіту ,належний рівень професійної підготовки,здійснює
педагогічну діяльність, забеспечує результативність та якість своєї роботи ,фізичний та
психічний стан здоров”я якої дозволяє виконувати професійні обов”язки в
закладі.Педагогічним працівником закладу може бути також народний умілець з
високими моральними якостями за умови забеспечення належної результативності
навчально-виховного процесу.
5.6. Педагогічні працівники РК ДШМ мають право на :
- внесення керівництву закладу та органам управління культурою пропозицій щодо
поліпшення навчально-виховного процесу ,подання на розгляд керівництву закладу та
педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів
застосування стягнень до тих ,хто порушує правила внутрішнього трудового
розпорядку ,що діють у закладі ;
- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації ;
- участь у роботі методичних об”єднань ,нарад ,зборів ,у заходах ,пов”язаних з організацією навчально-виховної роботи ;
- вибір педагогічне обгрунтованих форм ,методів ,засобів роботи з учнями ;
- захист професійної честі ,гідності відповідно до закодавства ;
- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
- об”єднання у професійні спілки ,участь в інших об”єднаннях громадян,діяльність яких не заборонена законодавством .
5.7. Педагогічні працівники зобов”язані :
- виконувати навчальні плани та програми ;
- надавати знання ,формувати вміння і навички диференційно ,відповідно до індивідуальних можливостей,інтересів,нахилів,здібностей учнів ;
- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей учнів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров”я ;
- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально-етичних норм поведінки ,дисциплінарних вимог ;
- дотримуватися педагогічної етики,поважати гідність учня ,захищати його від будь-яких форм фізичного,психічного насильства ;виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;
- берегти здоров”я учнів ,захищати їх інтереси ,пропагувати здоровий спосіб життя ;
- виховувати повагу до батьків ,жінки ,старших за віком ,до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу ;
- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки,принципів загально-людської моралі ;
- постійно підвищувати професійний рівень ,педагогічну майстерність ,загальну і політичну культуру ;
- проводити роботу для залучення дітей та юнацтва до занять мистецтвом ;
- вести документацію ,пов”язану з виконанням посадових обов”язків (журнали ,плани роботи тошо );
- дотримуватися вимог статуту закладу ,виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов”зки ;
- брати участь у роботі педагогічної ради ,методичних об”єднань ,відділень відділів,нарад зборів,у заходах,пов”язаних з організацією навчально-виховної роботи ;
- виконувати накази і розпорядження керівників закладу ,органів державного управління до сфери управління яких належить заклад .
5.8. Викладачі,концертмейстери закладу працюють відповідно до розкладу
занять,затвердженого керівником або заступником керівника з навчальної роботи .
5.9. Педагогічні працівники РК ДШМ підлягають атестації ,як правило ,один раз на п”ять
років, відповідно до чинного законодавства.
5.10. Обсяг педагогічного навантаження працівників РК ДШМ встановлюється керівником
згідно із законо давством.
Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року
здійснюється керівником у разі зміни кількості годин за окремими навчальними
програмами ,що передбачається навчальним планом ,у разі зміни кількості
учнів,пов”язаної з їх вибуттям , інших змін умов праці ,а також за письмовою згодою
педагогічного працівника з дотриманням законодавства України про працю.
Оплата праці працівників закладу здійснюється відповідно до нормативно-
правових актів Кабінету Міністрів України ,нормативних документів центральних
органів виконавчої влади ,до сфери управління яких належить заклад.

5.11. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних
обов”язків, крім випадків ,передбачених законодавством.
5.12. Працівники РК ДШМ ,які не відповідають займаній посаді за результатами атестації,
або систематично порушують даний Статут ,правила внутрішнього трудового розпо-
рядку школи ,не виконують посадові обов»язки ,умови договору,контракту ,звіль-
няються з роботи згідно з чинним законодавством .
5.13. Батьки учнів та особи ,які їх замінюють ,мають право :
- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування закладу за їх наявності ;
- звертатися до органів управління культурою,керівників закладу та органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання навчання та виховання дітей ;
- брати участь у заходах ,спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу ;
- захищати законні інтереси учнів в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних,судових органах.


6.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ РК ДШМ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ


6.1. Валківська районна рада ,як представник власника майна-вищий орган управління.
Районна рада :
- Затверджує програму по розвитку естетичного виховання в районі ,виділяє фінансу-
вання та контролює виконання .
- делегує повноваження по управлінню майном РК ДШМ Валківській районній державній
адміністрації.
- призначає і звільняє директора РК ДШМ шляхом укладання або розірвання контракту;
- приймає рішення про надання згоди на здачу в оренду цілісних майнових комплексів
їх структурних підрозділів та нерухомого майна .
- приймає рішення про заставу об»єкту спільної власності ;
- приймає рішення про передачу майна об»єкту спільної власності у іншу форму власнос-
ті;
- приймає рішення про приватизацію майна спільної власності та затверджує його поря-
док;
- затверджує перелік об»єктів ,що не підлягають приватизації ;
- затверджує перелік об»єктів спільної власності для укладення концесійних договорів;
- щоквартально заслуховує звіт райдержадміністрації ,щодо стану справ по управлінню
об»єктами спільної власності територіальних громад ,сіл ,міста ,району .
6.2. Валківська райдержадміністрація-орган ,що здійснює державну політику в галузі роз-
витку естетичного виховання та безпосереднє управління майном РК ДШМ.
Районна державна адміністрація :
- здійснює державну політику в галузі естетичного виховання ;
- розробляє програму по розвитку шкіл естетичного виховання в районі та забезпечує
Її виконання ;
- виступає продавцем майна ,що перебуває у спільній власності територіальних громад,
сіл,селищ,міста району ,згідно із затвердженим районною радою переліком ,з додержа-
нням визначеного нею порядку та умови відчуження .
- виступає орендодавцем по договорах оренди щодо цілісних майнових комплексів ,їх
структурних підрозділів та нерухомого майна ,що перебуває у спільній власності терто-
реально-відповідного рішення районної ради ;
- надає дозвіл щодо укладення договорів оренди структурних підрозділів та нерумого
майна відповідно до затвердженого порядку ;
- укладає концесійні договори щодо об»єктів спільної власності територіальних громад,
сіл,селищ,міста району згідно з переліком ,затвердженим райрадою.
- здійснює передачу в заставу об»єктів спільної власності територіальних громад ,сіл,
Селищ,міста району ,за рішенням райради .
- здійснює передачу майна спільної власності територіальних громад ,сіл,селищ,міста ра-
йону у інші форми власності за наявності рішень райради ,у порядку,встановленому
законодавством;
- надає дозволи на списання матеріальних цінностей ,як таких ,що непридатні для подаль-
шого використання ,морально застарілі,фізично зношені ,пошкоджені внаслідок аварій ,
чи стихійного лиха ,з балансів бюджетних установ ,які є спільною власністю терто-
ріальних громад ,сіл ,селищ,міста району ;
- зобов»язана контролювати забезпечення належного стану приміщення школи ,філій
школи та інвентарем і обладнанням ,інструментів.
поповнення новітніх систем навчання .
6.3. Начальник відділу культури районної державної адміністрації /за посадою /в межах
своїх повноважень та виконання програми по розвитку естетичного виховання в районі:
- координує діяльність ,організовує навчально- методичне і фінансове забезпечення
РК ДШМ ,видає в межах цих повноважень накази ,обов»язкові для виконання працівник-
ками РК ДШМ;
- співпрацює з директором по виконанню статутних цілей РК ДШМ та виконання цілей
І завдань програми по розвитку естетичного виховання в районі.
6.4. Директор РК ДШМ –керівник позашкільного навчального закладу .
6.5. Директор призначає і звільняє з роботи сесія районної ради за поданням райдержадмі-
нітрації.
6.6. Керівництво закладом здійснює директор ,яким може бути тільки громадянин
України,що має вищу фахову освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три
роки,успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів культури в
порядку,встановленому Міністерством культури і туризму України.
6.7. Директор РК ДШМ :
- здійснює керівництво колективом;
- призначає на посади та звільняє з посад працівників закладу;
- створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників ;
- організовує навчально-виховний процес;
- забеспечує контроль за виконанням навчальних планів і програм,якістю знань,умінь та навичок учнів;
- створює належні умови для здобуття учнями початкової спеціальної мистецької освіти;
- забеспечує дотримання вимог щодо охорони дитинства ,санітарно-гігієнічних та протипожежних норм ,техніки безпеки;
- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу,є розпорядником кредитів;
- організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу ,укладає угод юридичними та фізичними особами ,в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства ;
- установлює надбавки ,доплати,премії та надає матеріальну допомогу працівникам закладу відповідно до законодавства ;
- представляє заклад в усіх підприємствах,установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу ;
- дає дозвіл на участь діячів науки ,культури ,членів творчих спілок,працівників культурно-просвітницьких закладів,підприємств ,установ та організацій ,інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі ;
- забеспечує право учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства ;
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання ;
- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників закладу ;
- затверджує посадові обов”язки працівників закладу.
6.8. Керівник закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу
управління закладом.
За відсутності керівника обов”язки голови виконує заступник керівника з навчальної роботи .
Обов”язки секретаря педагогічної ради виконує один з викладачів ,який обирається строком н а один рік.
6.9. Педагогічна рада об”єднує педагогічних працівників закладу і створюється з метою
розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу ,підвищення професійної
майстерності та творчого зростання педагогічного колективу .
6.10. Педагогічна рада закладу :
- розглядає план навчально-виховної і методичної роботи закладу ;
- обговорює заходи ,які забеспечують високий рівень навчально-виховної і методичної
роботи ;
- заслуховує та обговорює доповіді ,звіти керівника закладу ,його заступників,керівника відділень,відділів та окремих викладачів щодо стану навчально-виховної і методичної роботи в закладі ;
- розглядає плани заходів виконання інструктивних ,методичних документів ,які
визначають організацію та зміст навчально-виховної роботи закладу ;
- визначає заходи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів ,упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду ;
- приймає рішення про видачу свідоцтв про закінчення закладу ,переведення учнів у наступний клас ,залишення на повторний рік навчання ,призначення переіспитів,виключення учнів із закладу ,нагородження Похвальними листами;
- обговорює заходи ,пов”язані з проведенням набору учнів ,визначає порядок і строки проведення вступних іспитів ,прослуховувань ,вимоги до вступників ;
- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників ;
- вирішує інші основні питання навчально-виховної роботи .

6.11. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу .Обов”язкове
проведення засідань педагогічної ради на початок та кінець навчального року ,а також
після кожної навчальної чверті.
6.12. Органом громадського самоврядування РК ДШМ є загальні збори трудового колективу.
6.13. Рішенням загальних зборів створюється рада РК ДШМ ,що діє в період між загальними
зборами.
Кількість членів ради закладу визначається загальними зборами трудового
колективу.
До складу ради закладу делегуються завідуючі відділеннями ,
відділами,представники громадських організацій та керівництва закладу.
Засідання ради є правочинним ,якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів.
Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради.Рішення
ради мають рекомендаційний характер. Засідання ради оформлюються протоколами.
6.14. У закладі ,за рішенням загальних зборів або ради закладу ,можуть створюватися і діяти
піклувальна Рада ,учнівський та батьківські комітети ,а також комісії ,асоціації тощо.
6.15. Керівник закладу не зобов”язаний виконувати рішення органів громадського
самоврядування ,якщо вони суперечать чинному законодавству ,нормативно-правовим
актам України , Положенню та статуту закладу.
6.16. За наявності не менше трьох викладачів з одного виду мистецтв (споріднених
інструментів ) у закладі можуть створюватись відділення ,відділи ,керівники
затверджуються наказом директора РК ДШМ .
Відділення ,відділи сприяють організації навчально-виховного процесу,підвищенню якості викладання ,виконавської та педагогічної майстерності,виконанню рішень педагогічної ради,навчальних планів та програм.

7.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА РК ДШМ

7.1 Фінансово-господарська діяльність РК ДШМ провадиться відповідно до законодавства і цього Статуту.
Бюджетне фінансування РК ДШМ не може зменшуватися або припинятися у разі
наявності у зазначеному закладі додаткових джерел фінансування.
Бюджетні асигнування на здійснення діяльності РК ДШМ та позабюджетні
кошти не підлягають вилученню,крім випадків,передбачених чинним законодавством
України,і використовуються виключно за призначенням.
7.2. Майно РК ДШМ є спільною власністю територіальних громад ,сіл,селищ,міста
Валківського району і знаходяться в оперативному управлінні відділу культури
райдержадміністрації ,використовується виключно для виконання цілей і завдань
Статуту та відповідно до рішень районної ради.
7.3. Джерелами надходження коштів РК ДШМ є :
- кошти засновника з районного бюджету ,згідно сесії районної ради;
- кошти з державного бюджету на виконання державних програм по початковій
мистецькій освіті .
- батьківської плати за навчання .
7.4 Розрахунок годин по закладу складається на плановий контингент учнів,установлений
органом виконавчої влади,у відповідності до навчальних планів ,за якими працює
заклад.
Основою розрахунку фонду заробітної плати є:
- штатний розпис ;
- середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищень за тарифікацією;
- кількість педагогічних ставок за розрахунком навчальних годин .
7.5. Розмір плати за навчання учнів установлюється в порядку ,визначеному Кабінетом
Міністрів України та місцевими органами виконавчої влади .Діти із багатодітних та
малозабеспечених сімей, діти –інваліди ,діти- сироти,діти ,позбавлені батьківського
піклування –здобувають позашкільну освіту безоплатно.
Батьківська плата за навчання вноситься за 9 місяців навчального року з 1 вересня
по 31 травня .

7.6. Додатковими джерелами формування коштів РК ДШМ є :
- кошти,отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послу ,
які можуть надаватися державними навчальними закладами,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.97. № 38 (із змінами і доповненнями ),та Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами (далі- Порядок),
затвердженого спільним наказом Міністерства освіти України та Міністерства економіки України від 27.10.97 №383-239-131 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.97 за №596/2400;
- кошти гуманітарної допомоги ;
- добровільні грошові внески ,матеріальні цінності підприємств,установ,організацій та
окремих громадян ;
- кредити банків ;
- інші надходження .
Кошти,отримані РК ДШМ з додаткових джерел фінансування ,використовуються
для провадження діяльності ,передбаченої її статутом .
Розмір оплати за надання платних послуг визначається РК ДШМ
самостійно,відповідно до порядку.
Установлення для РК ДШМ у будь-якій формі планових завдань з надання
платних послуг не дозволяється.
7.7. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією.
Доходи РК ДШМ у вигляді коштів,матеріальних цінностей та нематеріальних
активів,одержаних закладом від здійснення або на здійснення діяльності,передбаченої
статутом,звільняються від оподаткування.
7.8. РК ДШМ у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:
- самостійно розпоряджатися коштами ,одержаними від господарської
та іншої діяльності відповідно до його статуту ;
- користуватися безоплатно земельними ділянками ,на яких він розташований ;
- розвивати власну матеріальну базу ;
- списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку;
- необоротні активи,які стали непридатними ;
- володіти,користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та
статуту ;
- виконувати інші дії ,що не суперечать законодавству та статуту закладу.
Матеріально-технічна база закладу включає приміщення ,споруди ,обладнання ,
засоби зв”язку ,земельні ділянки ,рухоме і нерухоме майно ,що перебуває у його
користуванні .
Для проведення навчально-виховної роботи закладу надаються в користування
культурні та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах.
Порядок надання зазначених об”єктів у користування визначається місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до
законодавства.
7.9 Майно РК ДШМ може вилучатися засновником лише за умови подальшого
використання цього майна та коштів отриманих від його реалізації ,на розвиток
позашкільної мистецької освіти в порядку встановленому Кабінетом Міністрів
України.
7.10 Збитки, завдані РК ДШМ внаслідок порушення майнових прав юридичними та
фізичними особами ,відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.
7.11 РК ДШМ може приватизуватися лише за умов :
- збереження освітнього призначення закладу ;
- згоди колективу закладу ;
- наявності коштів.
7.12 Ведення діловодства ,бухгалтерського обліку та звітності у закладі здійснюється у
порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

8.Міжнародна діяльність РК ДШМ

РК ДШМ ,за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів ,має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх ,культурних програм ,проектів ,брати участь у міжнародних заходах .

РК ДШМ має право укладати угоди про співробітництво,встановлювати зв”язки
з органами управління культурою, освітою, навчальними закладами, науковими
установами, підприємствами ,організаціями,громадськими об”єднаннями інших країн
у встановленому законодавством порядку.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ РК ДШМ

9.1. Відносини РК ДШМ із засновником будуючи на засадах її підпорядкування ,
підзвітності і підконтрольності .
9.2. Контроль за окремими сторонами діяльності РК ДШМ здійснюється відповідними
Контролюючими органами у відповідності до законодавства України.
9.3. основною формою державного контролю за діяльністю РК ДШМ є державна атеста-
ція закладу ,яка проводиться один раз на 10 років у порядку ,встановленому Міні-
стерством освіти і науки України.

10. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РК ДШМ

10.1. Припинення діяльності та реорганізація РК ДШМ відбувається за рішенням заснов-
ка та в інших випадках ,згідно з чинним законодавством .
10.2. При реорганізації РК ДШМ вся сукупність прав і обов»язків переходить до її
правонаступників.
10.3. РК ДШМ вважається ліквідованою з моменту виключення її з державного реєстру.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням районної ради та підлягають реєстрації за тими ж правилами ,що встановлено для державної реєстрації школи.